• תמונה
  למידה בחדר הכחול
 • תמונה
  סטודנט חדר כחול
 • תמונה
  רקע לוגו טכניון
 • תמונה
  סטודנט עם טבלט

"שילוב תלמידי תיכון בטכניון" - פרטי התכנית:

תכנית "שילוב תלמידי תיכון בטכניון" הינה תכנית המטפחת תלמידי תיכון מצטיינים ומאפשרת להם להשתלב בלימודים אקדמיים בטכניון, במקביל ללימודיהם בביה"ס, בהתאם לתנאי הקבלה לתוכנית.
במסגרת הלמידה של הקורסים האקדמיים התלמידים צוברים נקודות זכות, המוכרות לתואר הראשון בטכניון. נקודות אלו נשמרות לזכותם לתקופה של עד 5 שנים לאחר השירות הצבאי.
תלמידים שטרם נבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה נדרשים לגשת לבחינת מיון לתכנית.

שימו לב – על מנת לקבל תואר ראשון בטכניון נדרשת זכאות לתעודת בגרות מלאה.

מידע כללי 

גילאי יעד

התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים העולים לכיתה י' - י"ב, הלומדים מתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.

עקרונות הרשמה

הרישום לתכנית יתבצע באמצעות טופס הרשמה, אותו יש למלא ולשלוח באופן סרוק לאימייל של מרב מרגליות סילביאן (כתובת האימייל בתחתית העמוד). 

לרישום יש לצרף המלצת גורם מקצועי בביה"ס, אישור בית-הספר, גליון ציונים מעודכן, צילום תעודת זהות (או ספח הורים) ותמונת פספורט.

ההרשמה כרוכה בתשלום בסך 300 ש"ח לפקודת הטכניון. לתשומת ליבכם, דמי הרישום לתכנית ינוכו משכר הלימוד בעת קבלה לתכנית. 

הישגי התלמידים בבית הספר מהווים תנאי להמשך השתתפות בתוכנית. במידה ורמת הציונים בבית הספר תרד, תשקל הפסקת השתתפות התוכנית.

תנאי קבלה

ציון בגרות במתמטיקה 5 יח"ל בציון 90 ומעלה.

במידה ואין עדיין בגרות מלאה במתמטיקה, נדרש מעבר בחינה במתמטיקה. דמי רישום לבחינה הינם 100 ש"ח.
ההרשמה לבחינה תתבצע בעת ההרשמה לתכנית ועד שבוע לפני מועד בחינת המיון.
משך הבחינה שלוש שעות.

מצורפים נושאי הבחינה ומבחנים לדוגמא - .דוגמא 1, דוגמא 2.

תלמידים שמתקבלים על סמך בגרות במתמטיקה /עברו בהצלחה את מבחן הקבלה, יזומנו לראיון אישי עם יועצת התוכנית והרכזת האקדמית. הראיון נועד להכרות אישית עם התלמיד/ה וליבון אפשרויות השתלבות בתוכנית. הראיון יתקיים בנוכחות אחד ההורים.

מעבר בחינה במתמטיקה: הבחינה במתמטיקה הינה תנאי קבלה לתוכנית עבור תלמידים שטרם סיימו את בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל. דמי רישום לבחינה הינם 100 ש"ח.
ההרשמה לבחינה תתבצע בעת ההרשמה לתכנית ועד שבוע לפני מועד בחינת המיון.
משך הבחינה שלוש שעות.

מצורפים נושאי הבחינה ומבחנים לדוגמא - .דוגמא 1, דוגמא 2.

ראיון אישי עם יועצת התוכנית והרכזת האקדמית. הראיון נועד להכרות אישית עם התלמיד/ה וליבון אפשרויות השתלבות בתוכנית. הראיון יתקיים בנוכחות אחד ההורים.
 

תכנית הלימודים

בתחילת הלימודים ירשם התלמיד לקורסי יסוד שהם חובה בלימודי התואר הראשון. למעט קורס קומבינטוריקה (104286), הפתוח בפני תלמידי תוכנית "מתיכון לטכניון" בלבד.
בהמשך, ובמידה ויעמוד בהם בהצלחה, ניתן יהיה להרחיב את תוכנית הלימודים לקורסים נוספים מתוך הרשימה המופיעה בקטלוג הלימודים של הטכניון (מלבד קורסים מהפקולטה ללימודים הומניסטיים, רפואה, ארכיטקטורה וקורסי ספורט). לכל קורס מוגדרים תנאי קבלה ותנאי קדם המשתנים מעת לעת. התנאים הקובעים הם אלה התקפים במועד הרישום לקורס. מערכת השעות בטכניון נקבעת ע"י ביה"ס לימודי הסמכה. חלק גדול מהקורסים מתנהל בשעות הבוקר, במקביל ללימודים בבית-הספר.

הרישום לקורסים מותנה באישורם של היועץ האקדמי של התוכנית והרכזת האקדמית של היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה.

תלמידי התוכנית ייהנו מחלק מהזכויות המוקנות לסטודנטים בטכניון. התלמידים יקבלו חשבון מחשב בטכניון ויהיו רשאים להשתמש בשרותי הספריות השונות בקמפוס.

שכר הלימוד

כל קורס בטכניון מאופיין, בין היתר, על ידי נקודות הזכות שהוא מקנה בתהליך צבירת הנקודות לקראת תואר ראשון. שכר הלימוד בכל סמסטר נגזר ממספר נקודות הזכות שהתלמיד לומד באותו הסמסטר.
התעריף עבור נקודת זכות אחת, נכון למועד פרסום מסמך זה, הינו 510 ₪ לכל נקודת זכות (נ"ז)
שכר הלימוד עבור קורסים המתפרסים על פני יותר מסמסטר אחד הינו 590 ₪ לכל נקודת זכות.

התעריף מתעדכן מעת לעת והחיוב לכל סמסטר הינו בהתאם לתעריף כפי שיקבע לאותו סמסטר.

עמידה בתנאי הלימודים

תלמיד תיכון יוכל להמשיך את לימודיו בטכניון במסגרת התוכנית אם יעמוד בתנאים הבאים:

 • ציון 65 לפחות בקורס ראשון.
 • ציון 70 לפחות בכל קורס נוסף.
 • ממוצע ציונים מצטבר 80 לפחות במועד הרשמה לקורסים חדשים.

אי עמידה בתנאי זה יאפשר רישום לקורסים קודמים בלבד לצורך שיפור ציון. הרשמה ל- 3 קורסים בסמסטר מחייבת ממוצע 90 לפחות (של שני קורסים או יותר) במועד הרישום לקורסים. כל בקשה לקורס נוסף תבחן בוועדת אישורים.

תוקף נקודות הזכות

נקודות זכות אקדמיות שנצברו בקורסים האקדמיים תקפות ל-5 שנים (לא כולל שרות צבאי או לאומי).

המשך לימודים כסטודנט/ית מן המניין

הקבלה לטכניון מותנית בעמידה בבחינה פסיכומטרית וציוני בגרות (סכם) כנדרש בטכניון.
קבלה לטכניון על סמך רקע אקדמי/הכרה בקורסים שנלמדו במסגרת התוכנית, ישקלו ע"י הגורמים המתאימים בטכניון במועד הרישום להמשך לימודים כסטודנט מן המניין.

קבלה לטכניון על סמך רקע אקדמי אינה פוטרת את התלמידים מהשגת תעודת בגרות, מכיוון שהמועצה להשכלה גבוהה מתנה את קבלת התואר בזכאות לתעודת בגרות. המשמעות היא – שתלמידים יוכלו להתקבל לטכניון על סמך רקע אקדמי, אך לא לקבל את התואר אם אינם זכאים לתעודת בגרות.

תלמיד המגיש בקשה להתקבל ללימודים על סמך רקע אקדמי מבלי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית, צריך לגשת לבחינת אמי"ר לצורך סיווג באנגלית.

מבחן מיון לתכנית "שילוב תלמידי תיכון בטכניון"

מועד הבחינה הקרובה: יום א' 21/07/24 בשעה 15:00.
מועד ההרשמה : עד 14/07/24.
משך הבחינה – שלוש שעות.
הבחינה תהיה בסגנון של שני שאלוני הבגרות של 5 יח"ל – 806 ו-807.

מועדי התכנית

סמסטר חורף: אוקטובר - ינואר

סמסטר אביב: מרץ - יולי

סמסטר קיץ: אוגוסט - ספטמבר

"שילוב תלמידי תיכון בטכניון" - בחינת מיון

בחינת מיון למועד חורף תשפ"ה: 

מועד הבחינה: יום א' 21/07/24.
מועד ההרשמה : עד 14/07/24.

מסלול "מתיכון לטכניון"

במסגרת מסלול "מתיכון לטכניון" התלמידים לומדים חמישה קורסי מבוא אקדמיים, המוכרים לתואר ראשון בטכניון, במקביל ללימודיהם בתיכון, ויכולים להתקבל לפקולטות להלן: מדעי המחשב,  הנדסת חשמל,  מתמטיקה  ופיסיקה

על בסיס הציונים בקורסים הללו, ללא צורך בתעודת בגרות או בציון של הבחינה הפסיכומטרית.

בחינת מיון למועד חורף:  04.09.2024

הרשמה למבחן עד 28.08.2024

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם:

מרב מרגליות-סילביאן
היחידה לנוער שוחר מדע
הטכניון, חיפה
04-8294534
mmerav@technion.ac.il

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

תכנית אלפא היא תכנית מחקר לבני נוער מחוננים ומצטיינים במדעים. במסגרת התכנית התלמידים מבצעים מחקר אקדמי במעבדות הטכניון. ההרשמה לתכנית במהלך כיתה ט'.